tisdag 30 oktober 2012

Anmälarkulturen hot mot hälsan

Försvarsmakten har tydligen anmält ett vådaskott till civil åklagare. Det var ett VÅDAskott dvs ett skott som gick av när det inte var avsett för det. Inget uppsåt fanns och inte heller något motiv. Lyckligtvis blev ingen skadad så det finns inga graverande omständigheter men det finns ett par förmildrande såsom tex. förändrade rutiner. Det normala i såna här fall är att det hanteras som ett disciplinärende och renderar i varning eller löneavdrag. Nu har Försvarsmakten dragit det ännu längre.

"Som officer har man en fot i graven och den andra i Försvarets Personalansvarsnämnd" är ett gammalt talesätt. Man menar på att utöver att jobbet stundtals är livsfarligt så är man påpassad av omgivningen så att minsta misstag renderar påföljder. Mindre misstag har fått effekt på vitsord med följdeffekter på löneutveckling och köplats till skolor och tjänster. Större misstag har dessutom inneburit löneavdrag eller sparken.

I väpnad tjänst är det helt avgörande att det finns ett stöd från den egna organisationen. Det är betungande nog med eldstrider, mineringar och beskjutningar. När FM själv lägger lök på laxen med genuin misstro som grundsyn på personalen ökar den psykiska belastningen mångfalt. Personalen kan inte behöva utföra ett tvåfrontskrig.

Försvarsmaktens värdegrund bygger på Öppenhet, Resultat och Ansvar. Det innebär för mig att säkerställa produktion med ett gott arbetsklimat. Det verkar missas på många håll då ansvar utkrävs men förutsättningar för att ta ansvar ges inte. Inte heller axlas ansvar för underlydandes misstag. Det är inte att ta ansvar.

Man är riktigt farligt ute när misstag direkt ses som förseelser. Det hämmar organisationen och odlar en missämja och misstro där felaktigheter i stället mörkas. Personalen upplever sig påpassad och pressen ökar. Allt måste vara PK och by the book, annars...
Straff- och Anmälarkulturen bidrar till en miljö där ingen är trygg och till ökad psykisk belastning med konsekvenser för hälsan.


Vår personal; soldater, sjömän, officerare och civila, ska känna trygghet i organisationen. Försvarsmaktens väsen ska vara ett stöd så att vi kan koncentrera oss på den riktiga motståndaren. Stödet ska omfatta en välavvägd basorganisation, bra villkor och en välvillig syn på personalen. Inget av detta finns idag.


/C

Jag försöker inte tala bort vådaskottet. Det ska givetvis hanteras men jag tycker att det har gått för långt när det anmäls till åklagare. Är straffskalan beroende på grad och är straffsatsen byggd på hur dyr utrustning som förstörts? Vad är straffet för att ha förstört personal?

21 kommentarer:

 1. Håller med till 100%

  Dok så är det den utvecklingen som vi ser i samhället. Inget unikt för FM.

  SvaraRadera
 2. Personen som polisanmälde bordeanmälas till Fpan eftersom vederbörande uppenbarligen utgör ett arbetsmiljöproblem.

  SvaraRadera
 3. Brottsbalken Kap 3

  9 § Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år.

  Polislagen

  9 § När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, skall han lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske.
  En polisman får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. Lag (1998:27).

  Rättegångsbalken

  23 Kap. Om förundersökning
  1 § Förundersökning skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats.
  Förundersökning behöver dock inte inledas, om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Att förundersökning inte behöver inledas i vissa andra fall följer av 4 a § och 22 §.
  Om det krävs angivelse för att brottet skall höra under allmänt åtal, får förundersökning trots det inledas utan angivelse, om det innebär fara att avvakta en angivelse. I så fall skall målsäganden underrättas snarast. Om denne då inte anger brottet till åtal, skall förundersökningen läggas ned. Lag (1994:1412).

  Bör väl vara militärpolisen som anmält det till åklagaren. Det är anledningen till hänvisningarna ovan.

  SvaraRadera
 4. OK, nu är alla anställda och har ett tjänstemannaansvar men det hindrar ändå inte att man kan hantera denna typ av situationer på ett mera smidigt och för alla utvecklande sätt.
  Vådaskott, och då talar jag om just VÅDA-skott händer i 9 fall av 10 pga av handhavandefel. Detta kan bero på slarv, stress, bristande utbildning eller what ever. Inga av dessa orsaker motverkas eller förhindras av straff eller anmälan; bästa sättet att förhindra en upprepning är utbildning.
  Ingen vpl som misslyckades vid "ladda" eller "ptr ur" blev bättre av att hugga tio säckar ved på sin fritid. Däremot av kompletterande utb i de konstaterade bristerna. Detta insåg varje rutinerad och klok trupputbildare som löste problemet praktiskt utan att blanda in RättsH.
  Samma borde kunna gälla även idag för anställda av varierade grader och befattningar.

  Om vådaskottet däremot inte är ett riktigt sådant utan resultatet av ett felbeteende grundat på att den enskilde, tyngd av erfarenheter från skarpa missioner och/eller lång och trogen tjänst, anser sig veta bättre och när man kan gena i kurvorna; då ska systemet slå till, hårt och skoningslöst!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bestraffning är en primitiv åtgärd, vilken uteslutande syftar till att avskräcka från upprepande. Straff är endast befogat vid medvetna eller avsiktliga felhandlingar.

   Haveriutredning och riskhantering är analytiska åtgärder, vilka syftar till att fastställa orsak och verkan. Genom att avlägsna orsakerna kan man nämligen förhindra att verkningarna återupprepas. Detta sätt att angripa felhandlingar är mer framgångsrikt än det förstnämnda.

   Flygsoldat 113 Bom

   Radera
  2. Armén och Flygvapnet lever här i två olika världar. Tyvärr till nackdel för personalen i armén

   Armésoldat 114 Träff

   Radera
  3. @ Armésoldat 114 Träff
   Förmodligen mitt i prick. Gratulerar till träffsäkerheten!

   Flygsoldat 113 Bom

   Radera
 5. Saknar en länk eller en källanvisning innan jag blir upprörd. Finns detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du får begära ut handlingarna själv.

   Det viktiga är inte anmälans utformning utan den kulturyttring den innebär, att FM är en dömande organisation som ökar trycket på personalen.

   Radera
 6. Men om det inte har hänt då! För mig är detta ett rykte tills jag åtminstone har ytterligare en källa.
  Håller fullständigt med dig i alla dina slutsatser om det är sant!

  SvaraRadera
  Svar
  1. De som sitter med förstahandsinformation vill inte gå ut och störa utredningen. Anmälan ska ha gått till åtal. Vi får se om media nappar.

   Nu är det inte bara anmälan till åklagare som föranlett inlägget men det var det som fick bägaren att rinna över.

   Radera
 7. Jag har fått insiderinfo som säger att MP dök upp och gjorde sin utredning själva utan att förbandsledningen bett om det. Jag har inte sett MPs anmälan och kan därför inte verifiera den information som jag fått men låt oss för stunden anta att det stämmer. Detta tyder i så fall på något mycket värre än en anmälarkultur, antingen på att någon ville klämma åt den enskilde och därför kontaktade MP "trossvägen" alltså rent prickskytte. Alternativt, och det är nog det värsta, att någon inte hade förtroende för att förbandsledningen skulle kunna hantera frågan och därför ansåg sig nödgad att göra något själv. Sen att det knappast är mest konstruktivt att anmäla till MP i en fråga som denna är en annan sak.

  SvaraRadera
 8. MP har såvitt jag förstår agerat i enlighet med FM interna bestämmelser. Dessa är visst omgjorda så att de måste överlåta minsta förseelse till civil åklagare. Det gäller till och med 5km fortkörning på militärt område.
  Det i sig är makabert och det finns goda skäl att överse de reglerna alt göra om militärpolistjänsten helt och hållet.

  Varför MP kopplades in har jag inte fått något grepp på. Jag hoppas på att kunna publicera en uppföljning om ett par dagar.

  SvaraRadera
 9. Om MP har anmälningsplikt, och åklagaren har åtalsplikt (vilket generellt sett får sägas gälla), då kommer det tyvärr att finnas goda möjligheter till en tråkig utveckling.

  En god tanke leder så ofta till stelbenta och rigida system....

  SvaraRadera
 10. Jag missade att logga in när jag skrev min förra kommentar 31 oktober 2012 16:27.

  I vart fall så har jag läst aktuellt förbands rapport (sitter tyvärr inte med numret framför mig) över det inträffade och kan tyvärr se varför detta landat hos åklagaren. Personen i frågan har vidtagit ett flertal direkt felaktiga åtgärder, minst fyra kan härledes från rapporten, som lett fram till vådaskottet, det torde stå helt klart att vederbörande har varit oaktsam i lagens mening. Dock föreskriver BB3:9 grov oaktsamhet för att kunna dömas för framkallande av fara för annan (vilket jag bedömer som lämpligt lagrum med hänsyn till händelsen och dess följder), med mina juridiska färdigheter kan jag inte avgöra huruvida vederbörande faktiskt har varit grovt oaktsam eller endast oaktsam. Känns som ett typiskt läge när åklagare måste kopplas in. MP har alltså handlat helt rätt som lämnat detta vidare.

  Den fråga som återstår att få svar på är hur det kom sig att MP dök upp, min källa vidhåller att någon formell kontakt inte tagits från förbandet. Efter att ha läst rapporten är jag av den uppfattning att förbandsjuristen borde ha rått regementschefen att koppla in ordningsmakten och då fördelaktligen lokal polismyndighet och inte MP. Det torde vara tämligen uppenbart för var och en med grundläggande juridiska kunskaper att detta kan vara en åtalbar gärning och då måste FM lämna över frågan till polis eller åklagare. Frågan kvarstår i vart fall, varför dök MP upp? Det vill i vart fall jag ha svar på då det just nu luktar konstigt om just det momentet.

  Som tjänsteman tycker jag att detta är rätt solklart enligt ovan, är händelsen åtalbar ska den lämnas över till rättsvården. Men som militär chef och ledare så blir jag beklämd, det är inga roliga dagar som ligger framför och bakom någon av de inblandade och jag kan inte helt släppa tanken på att detta ur ett organisatoriskt perspektiv lika gärna, och med bättre(?) resultat, skulle kunna ha lösts med en rejäl kavajhytt om de som sitter på förstahands person- och sakkunskap så fann lämpligt. Det här aktualiserar faktiskt en av de första frågor som väcktes hos mig när det började viskas om värnpliktens nedläggande, är FM i behov av utökad egen jurisdiktion för att hantera interna problem, innefattande även vissa handlingar som i dag hör under allmänt åtal? Givetvis då med dömande makt. Men detta är väl en sådan typisk sak som våra politiker sållat bort när dom plockat de politisk bekväma och ofarliga russinen ur yrkesarmé-kakan.

  SvaraRadera
 11. Att MP lämnar över den färdiga brottsutredningen till åklagare är väl helt i sin ordning, åklagaren skall fatta beslut om åtal ska väckas baserat på brottsutredningen. Annat är det om FU-ledningen ändras till att bli åklagarledd mitt under pågående förundersökning. Det borde snarare vara avhängigt brottets beskaffenhet. Brott av ej enkel beskaffenhet och där skäligen misstänkt person finns i utredningen ska enligt vanligt förfarande ledas av åklagare.

  Det nämndes några gånger i kommentarsfältet om civil åklagare. Mig veterligen finns endast sådana, anställda hos åklagarmyndigheten. Inte finns det väl militära åklagare i Sverige??

  SvaraRadera
 12. http://www.svt.se/nyheter/sverige/hamtade-inte-brev-sags-upp

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja...det är väl rimligt
   Man måste ju vara anträffbar
   Annars ska man f- n inte ha någon anställning?

   Har inget med kultur debatt om anmälningar att göra

   Markstridare

   Radera
 13. Media har nu rapporterat om vådaskottet:
  http://www.unt.se/enkoping/atalas-for-vadaskott-1874169.aspx

  SvaraRadera
 14. Jag tycker nog du skulle ha väntat med att ta upp det här fallet tills du kunnat motivera ditt ställningstagande med någon sorts hänvisning till fakta i målet. Nu blev det lite för mycket "avpixlat". Inlägget tycks lida av en vilja att bekräfta ett upplevt problem. Ingen utanför regementsledning och MP vet varför man valde att polisanmäla händelsen. Det kan mycket väl ha funnits god anledning att göra det. Är det så faller ju hela argumentationen platt till marken.

  Om man läser mellan raderna verkar det som att du vill att "vi inom kåren" ska bli bättre på att hålla varandra om ryggen. Problemet med den inställningen är bara att då har man överhuvudtaget inte fattat vad vi har vårt rättssystem till. Lagstiftaren har en gång tolkat den allmänna rättsuppfattningen så att särskilt flagranta fall av vårdslöshet skall kunna bestraffas. Det är nog inte helt galet att tro att det fortfarande anses vara straffvärt av de allra flesta...

  Självklart ska man kunna debattera enskilda fall bäst man vill men jag hade hoppats på att vi som yrkesgrupp skulle vara bättre på att hålla huvudet kallt när det hettar till och inte falla i de mest uppenbara fallgroparna längs vägen. Eller?

  SvaraRadera
 15. Det finns goda exempel på hur man hanterat säkerhetsbrister i FM och gott om prejudikat avseende vådaskott.

  Det aktuella fallet visar hur FM går mot ökad mängd anmälningar och skuldbeläggning något som får negativ effekt på säkerhetsarbetet.

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.