fredag 14 december 2012

Militärpolischefen förtydligar

Med anledning av "ett antal händelser som utretts och fortfarande är under utredning av militärpolis" har Försvarsmaktens Militärpolischef haft ett samtal med chefsjuristen (C JUR). Det har väl undgått få läsare att det varit diskussion om militärpolisens roll i ett nyligt vådaskotts-ärende där en militärpolis själv anmälde en officer till åklagare? Sedermera dömdes officeren för framkallande av fara för annan.

C JUR har senare beklagat hanteringen av ärendet och bland andra Flygvapeninspektören har skrivit om vådahändelser och verksamhetssäkerhet. Nu har militärpolisens företrädare gått ut med ett informationsbrev som klart och tydligt beskriver militärpolisens roll.

Med anledning av diskussionen på kommentarsfältet på bloggen tänkte jag redovisa några satser ur skrivelsen.

"
2.1 Lednings- och lydnadsförhållanden
Militärpolisen är en del av myndigheten Försvarsmakten. Militärpolisen har således ingen självständig roll i Försvarsmakten, men har särskilda uppgifter. De militärpolisresurser som Försvarsmakten disponerar underställs chef i Försvarsmakten. Detta regleras i 17 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2011:1) om militärpolisen. 
De på lokal nivå förordnade militärpoliserna ska stödja egen chef och lösa MP-uppgifter i enlighet med förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen och Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2011:1) om militärpolisen.
Chef för organisationsenhet (C OrgE) fastställer genom order vilken uppgift Militärpolisen ska lösa. MP-företrädare vid OrgE stödjer chef i framtagandet av uppgifterna. FM MPE kan bistå så att rätt effekt uppnås vid berörd OrgE och i förekommande fall inom berörd garnison.
En order till militärpolisman kan endast ges av den militärpolis under vilken han eller hon lyder i tjänsten.
Militärpolisens funktionsledning utgår från FM MPE som finns grupperade vid Livgardet, Kungsängen.2.2 Ordnings- och säkerhetstjänst vid organisationsenhet
Vid en organisationsenhet ansvarar chef och i förekommande fall garnisonschef för ordningstjänsten. Vid vissa organisationsenheter eller inom garnison finns försvarsmaktsanställd personal utbildad och förordnad för militärpolistjänst, s.k. garnisons MP. I det fall denna resurs inte förekommer kan C OrgE antingen hemställa om central MP-resurs ur Livgardet, eller vända sig direkt till lokal civil polis för de tillfällen då verksamheten kräver detta."


Notera att det är C OrgE som ansvarar för ordningstjänsten. Garnisons-MP ska stödja egen garnisons- orgenhetschef, vilket borde vara självklart men det är viktigt att det tydliggörs. I vissa diskussioner förekommer det argument som pekar på andra lydnadsförhållanden men här ser vi det svart på vitt.


"
2.3 Disciplinåtgärder gällande Försvarsmaktens personal
All personal inom Försvarsmakten lyder under någon form av disciplinansvar.
Författningarna reglerar hur myndigheten har att hantera fall av disciplinär art.
Den som är anställd i myndigheten lyder under reglerna i lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA). Föreskrifter om disciplinansvar finns i 14-19 §§ LOA. Allvarliga förseelser kan leda till att en anställd skiljs från anställningen enligt reglerna om uppsägning (uppsägning av personliga skäl) eller avskedande i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Den som är anställd i Försvarsmakten och ingår i en internationell militär insats är, när han eller hon tjänstgör utomlands, dock disciplinansvarig enligt föreskrifter i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret (LDT), se nedan.
I frågor rörande disciplinförseelser kan en förbandschef välja att ha ett chefssamtal eller att göra en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FPAN). FPAN prövar frågor om disciplinansvar enligt LOA.
Det finns ett värde i att bedöma händelser inom Försvarsmakten på ett likartat sätt för att få en enhetlig praxis. Detta är en av anledningarna till att prövningen ska göras av FPAN. Exempel på ett ärende som kan komma att prövas av FPAN är vådaskott. I de fall där omständigheter har framkommit som gör att den felande kan ha gjort sig skyldig till brott kan detta medföra att FPAN åtalsanmäler den anställde, t ex om vådaskottet har framkallat fara för annan.
 [...]

2.4 Rättslig påföljd för Försvarsmaktsanställd
FPAN kan, som ovan framgått, göra en åtalsanmälan. Det är FPAN som i dessa fall kontaktar polis och åklagare.
Chef med ansvar för ordnings- och säkerhetstjänst kan med stöd av auditör göra en anmälan direkt till åklagare i de fall där det är särskilt bråttom t.ex. för att inte förstöra bevis. Chef ska alltid orientera C JUR om så är fallet.

[...]"

Här är det tydligt att det är FPAN som anmäler en anställd som genom oaktsamhet framkallat fara för annan. Undantaget är att C OrgE kan göra det när det är tidskritiskt, sk fara i dröjsmål. Det är alltså inte militärpolis som ska göra det, såsom i fallet med officeren på LedR.


"
2.5 Utredningsverksamhet
En förbandschef motsv. har ansvar för den verksamhet som bedrivs vid organisationsenheten. Olika typer av oönskade händelser inträffar dagligen i verksamheten, av vilka vissa ska utredas. Sådana händelser i organisationen kan bli kända på olika sätt. Det är av vikt att dessa skyndsamt rapporteras och att en samlad bild snarast skapas så att, när det är behövligt, rätt resurser avdelas för undersökning och utredning. Det är ett chefsansvar att sådana händelser utreds. Chefens stöd är auditör eller LEGAD och olika företrädare. Juridiska staben i Högkvarteret kan också bistå chefen. Resultatet av utredningen utgör förbandschefens beslutsunderlag och bedömning huruvida händelsen ska anmälas till FPAN alternativt direkt till åklagare. 
Chef ska alltid informera alternativt rådfråga C JUR i varje enskilt fall om fortsatt handläggning.
Det är viktigt att observera att överbefälhavaren i 32 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2011:1) om militärpolisen, har beslutat att en åtalsanmälan mot den som är anställd i myndigheten ska föregås av samråd med chefen för berörd organisationsenhet. Om chefen inte kan nås för ett samråd får en åtalsanmälan dock göras, men bara om det krävs för en åtgärd som är synnerligen brådskande.
3 Hanteringsvägar för Försvarsmaktens militärpolis 
När händelse som kan utgöra brott kommer till militärpolisens kännedom, ska egen högre chef skyndsamt orienteras. Initialt ska denna orientering minst innehålla:
 • Vad har hänt?
 • Vilken misstankegrad föreligger?
 • Vidtagna åtgärder, t ex med anledning av fara i dröjsmål och enligt skyndsamhetsprincipen.

Snarast därefter ska militärpolisförman lämna orientering till FM MPC (för vidare orientering till C JUR). Denna orientering ska minst innehålla:
 • Vad har hänt?
 • Vilken misstankegrad föreligger?
[...]"

Militärpolis ska alltså inte självsvåldigt anmäla kollegor som exempelvis har skjutit vådaskott. Helt tydligt har inte militärpolisen i fallet på LedR följt direktiven. Det är därför mycket bra att Försvarsmaktens Militärpolischef på detta sätt går ut med instruktioner. MP-företrädare vid organisationsenhet ska kvittera innehållet i skrivelsen. Det är en tydlig markering om att detta tas på allvar.
Nu är det bara för militärpoliser att anamma direktiven så att verksamhetssäkerhetsarbetet kan fortgå.


/C

Ref: LG 2012-11-30 10 793:42445

11 kommentarer:

 1. Så det är alltså en officer med MP-utbildning som gjort anmälan? Det är således inte de fast anställda militärpoliserna på Livgardet som "ligger bakom" om jag förstått saken rätt?

  SvaraRadera
 2. @demå

  Vid de flesta OrgE finns fast anställda MP. De har MP-utbildning. De är rimligen oftast officerare eller specialistofficerare.

  Vi kan drista oss till att benämna dessa PROD-MP, till skillnad från 14. och 15.MP-kompanierna, som är insatsförband. Det var PROD-MP som agerade i detta fallet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Garnisons-MP är en vanlig benämning på dessa.

   Radera
 3. Det är fel att efter det här inlägget lasta den MP som tog upp anmälan och därefter kontaktade FU-ledare dvs åklagare. Det är nämligen exakt så militärpoliser tidigare har utbildats. Så basserat på sin utbildning har den MPn aggregat rätt. Om jag inte minns fel kan man som enskild person oavsett befattning, utbildning och grad göra en anmälan hos polisen. Och då kommer de att starta en förundersökning utan att HKV JURS och förhandschefen är informerade.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var inte i enlighet med rådande rutinbeskrivning, något som bland andra C JUR har varit väldigt tydliga med. Därför finns det fog för kritik.
   Märkligt är att han inte anmälde när han själv var i risk tidigare under året.

   Det är alldeles uppenbart att MP-chefens skrivelse behövdes.

   Radera
  2. MP har, som flera redan påpekat, följt PL9, och någon rutinbeskrivning från MPE eller HKV JURS har, mig veterligen, inte funnit tidigare (motbevisa mig gärna!). Utbildningen säger PL9, men kanske inte alltid magkänslan. Att förbandschefen alltid ska informeras motsägs av förundersökningssekretessen i enlighet våra juridiska principer om rättssäkerhet.

   Men frågan har väckt prekär diskussion och det är bra att FM försöker lösa detta nu. Vad det kommer innebär rent praktiskt kan återstår dock att se.

   Radera
 4. Vad som har hänt tidigare under året kan jag inte svara på.
  Det jag dock vet är att som MP utbildas du i att vid brott "anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats" skall förundersökning inledas. Den kan ledas av polismyndigheten eller åklagare. Som MP är man hänvisad till åklagare då FM inte har några egna FU-ledare.
  Jag håller med om att det i dagsläget var nödvändigt med ett förtydligande. Dock kan inte den enskilda militärpolisen lastas för att han vid tidpunkten agerande som han blivit utbildad. Dvs kontakta åklagaren för att inleda förundersökning.

  SvaraRadera
 5. Har lite svårt att förstå militärpolisens uppgifter och dess omfattning. Jag har förstått att MP använder åklagare som FU-ledare vid samtliga brott då FU-ledningsfunktionen saknas inom FM. Hur hanterar MP eventuella frihetsberövade.

  Ponera att MP A & B rutinpatrullerar valfritt regemente och upptäcker två anställda i full färd med att stjäla drivmedel. Mängden drivmedel och förberedelserna inför brottet är av den grad att ärendet rubriceras som grov stöld. Hur går MP vidare detta? Löper dom linan ut med gripande - förvarstagande - åklagarföredragning osv. Har dem kapacitet att hantera frihetsberövade och bedriva förundersökningen skyndsamt samtidigt och slutligen producera en FUP?

  I författningstext får man uppfattningen att MP likställs med valfri polismyndighet med begränsning enligt ROPOV. I verkligheten verkar många kompetenser och förmågor saknas för att kunna likställas med en fullt fungerande polismyndighet. Någon som vet?

  /S

  SvaraRadera
 6. Ju mer jag läser om hela den här historien desto mer övertygad blir jag om att det finns en historia mellan officeren och MP:n.
  Anmälan framstår som ett försök att "sätta dit" officeren.

  Den ende vars karriär borde vara död och begravning är MPns. Antagligen är den också det. Man kan ju hoppas.

  SvaraRadera
 7. Många utläggningar blev det för ett vådaskott. Finns det så lite att diskutera inom FM att det vänds och vrides i all evighet.

  Förr sköts det ju säkert 50-10 vådaskott per utbildningsår.
  Slutsats: Detta enskilda vådaskott väcker uppseende varför vi bevisligen har fått ned incidenterna till fåtal.
  Således positivt

  SvaraRadera
 8. Avseende det aktuella fallet där tingsrätten fällde en specialistofficer, är det någon som vet om det blir något överklagande till högre instans?

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.