tisdag 29 januari 2013

Ofrivillig frivillighet

Officerare tvångsomgaloneras till specialistofficerare trots tidigare löften om frivillighet.

Införandet av tvåbefälssystemet i Försvarsmakten är på många sätt en välkommen åtgärd. Det gamla enbefälssystemet var inte dåligt men personal som ville fördjupa sig hamnade ofta i kläm och fackmanna-begreppet fick aldrig fäste. Specialistofficerskategorin som nu införts kan på ett bättre sätt ta hand om den funktionen och många trupp- och systemnära befattningar.

Byte av system för personal innebär en övergångsperiod under vilken Försvarsmakten består av redan utbildade officerare i OF-kategorin och nya specialistofficerare i OR-kategorin. Organisationen har i omgångar stöpts om så att den numera är designad för både OF och OR men än så länge innehar officerare befattningar som är tänkta för specialistofficerare. Det är ganska självklart eftersom de första specialistofficerarna tog examen 2008.

Under 2012 genomförde Försvarsmakten ett stort arbete för att harmonisera befattningarna i organisationens alla delar. Arbetet hette PG BoK och var ett hafsverk av sällan skådat slag. Grundunderlag utarbetades av förband och funktionsföreträdare men ändrades med ett pennstreck av projektgruppen utan analys av konsekvenserna. Det viktiga var att en viss balans mellan OF och OR upprätthölls och många OF-rader gjordes om till OR. Det var ett matematiskt spel helt utan koppling till förbandens krigsuppgifter.

Om ett antal år är det tänkt att personalen har omsatts så att rätt kategori sitter på rätt befattning. Några officerare kommer bedömt att sitta kvar på specialistofficersbefattning eftersom den befattning bäst motsvarar deras kompetens. Överbefälhavaren har tillsammans med arbetstagarorganisationerna fastställt att ingen officer ska mot sin vilja omgaloneras till specialistofficer. ÖB:s ord tycks väga lätt även inom Försvarsmakten för nu kommer det nya direktiv på förbanden:
Officerare som tackar ja till en specialistofficersbefattning ska omgaloneras.

Enligt uppgift har det hållits krismöten på förband där personalen ställts inför faktum att de ska omgaloneras och mången officer har återigen blivit svikna. Först har man omstruktuererats och tvingats byta befattning och i många fall även förband och nu ska man bli av med sin identitet som officer. Och detta trots löfte om frivillighet. Att Officersförbundet är med på detta är mycket underligt eftersom man tidigare kämpat för frivillig omgalonering.

I år genomför Försvarsmakten PG BoK 2 där man ska rätta till felaktigheter från i fjol. Förbanden ska återigen inkomma med underlag för sin organisation. Till vilken nytta kan man fråga sig? Vad är det som säger att det blir bättre den här gången än förra när en grupp människor satte sig över redan fattade beslut och ritade egna organisationer? Vad blir konsekvenserna för personalen den här gången?

Arbetet med PG BoK 2 kan vara räddningen för de som nu tvingas till omgalonering. Finns det en liten chans till att organisationen ritas om så att ens befattning blir en OF-rad så torde det inte vara omöjligt att undvika en omgalonering. Åtminstone borde PG BoK 2-arbetet slutföras innan beslut. Innan organisationen har satt sig så är det fullständigt onödigt att peta i gradbeteckningar. Det är fullständigt kaos. Jag har haft sju stycken befattningsförändringar i PRIO det senaste året och befattningen har växlat mellan officer- och specialistofficergrad under en period men har ändå haft exakt samma tjänst på riktigt.


Om Försvarsmakten ska vara en god arbetsgivare så får man ta och skärpa sig. Det håller inte att hela tiden ändra sig och svika personalen. Det är inte i första hand graden som är det viktiga utan hur man hanterar sina anställda och det är under all kritik. Officerarna stod upp för ÖB när han tvingades till sjukskrivning för arbetsutmattning men när ska ÖB stå upp för officerarna, på riktigt? När ska löften till personalen hållas?
Vad skickar det här för budskap till presumtiva rekryter och officerar? Är det verkligen så konstigt att det är svårrekryterat till Officersprogrammet?


Nej ÖB, stå fast vid tidigare beslut om frivillig omgalonering och ta in tyglarna på dina chefer så att de galopperar åt rätt håll. Inte minst får nog Personaldirektören bikta sig och råda bot på eländet. En missnöjd officerskår har du inte råd med nu. I dagens turbulenta försvar finns inte utrymme för mer missnöje, du behöver alla du kan behålla.


/C

Mer läsning: Googlesökning om omgalonering

24 kommentarer:

 1. Med de bestämmelser som utkommit i dagarna (HKV 2013-01-18 16130:69405) blir det i praktiken frivilligt att omgallonera sig. Det krävs att man aktivt söker och godkänner placering på en befattning för att omgallonering skall ske. Placeras den enskilde genom arbetsledningsbeslut så behåller den enskilde sin tjänsteställning och grad. Jag kan inte se att detta är ett problem nu när förhållandena (äntligen) är kända. Det är bara för den enskilde att förhålla sig till sina egna ambitioner, vill man specialisera och fördjupa sig inom ett område sker det som speciallistofficer och inget annat.

  I mångt och mycket tycker jag att det handlar om den enskildes ansvar att rannsaka sig själv. Vad är jag för sorts officer och person? Vad passar mig och hur vill jag att min framtid skall se ut? I dag klamrar sig allt för många fast vid sin officersgrad trotts att vederbörande i allt väsentligt är specialistofficer och aldrig kommer att vara annat. jag har förståelse till viss del då förutsättningarna är minst sagt luddiga, men samtidigt vet jag att om jag hade varit i den sitsen själv hade jag lagt inom om omgallonering omedelbart eftersom karriärsförutsättningarna knappast blir sämre samt att jag då skulle göra plats för någon som har ambitioner och förutsättningar att få en god utveckling som officer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är att många har accepterat befattningar i tron att de skulle få behålla graden. Nu ändrar FM förutsättningarna igen.

   Ett annat problem är att kategori och nivå på befattningar i alla lägen inte är satta med eftertanke och att det (idag) faktiskt krävs en officer för att lösa den befattningen. Om flera år kanske en specoff kan göra det. Officeren har en annan karriärväg även om dennes karriärväg emellanåt kan tangera en specoffs karriärväg.

   Visst är det så att många officerare har en specialistofficersprofil men långt ifrån alla som står inför omgalonering (ett L). Men det största är att FM ånyo ändrar förutsättningarna för personalen.

   Radera
  2. Jag håller helt och hållet med "Cynisk" ! Låt de som är "uppväxta" i systemet att frivilligt byta tillhörighet och inte tvinga dem som trivs på sitt jobb till att må sämre iom omgallonering. Hur svårt kan det vara att låta detta växa in i systemet och inte skapa mer kaos än det redan är. Skärpning nu och sluta upp att "köra" med personalen och fokusera på det som är viktigt ....att nå ett starkt försvar för riket.

   Radera
 2. Det är uppdragstaktikens natur att officerarna faller ifrån eftersom officerarna ofta befinner sig i händelsernas centrum och drar på sig eld. Av den anledningen är det bra att högre officerare klär sig i uniformer som inte alltför mycket avviker från de menigas, i synnerhet ifråga om mönstret på uniformerna. Omgalonering främst i krigstid är också bra av den anledningen. Den tidigare lönen bör vara kvar. Ryska krypskyttar hade under vk2 order att skjuta på ”figurerna med de smala underbenen”, för de visste att dessa alltid var officerare.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 3. Förr var omgalonering något man ägnade sig åt när man blev befordrad, d.v.s. det betydde att man sydde nya galoner på uniformen. Jag tror inte att uttrycket användes i armén, vars gradbeteckningar ju inte utgörs av galoner. Det hade hur som helst ingenting alls att göra med byte av personal- eller befälskategori.

  Förr var frivilligförsvaret något man ägnade sig åt på fritiden. Man fick inte betalt, möjligen någon symbolisk dagersättning, men helt klart var det inte avlönat.

  Se där hur saker och ting förändras, t.ex. ords betydelse och innebörd. Tiden lider, och vi med den (eller hur det nu var).

  SvaraRadera
 4. Hej C,

  Ingen kommer att omgaloneras med tvång med anledning av den placering de fått i omstruktureringen. De placeringar vi fått och tackat ja till under hösten är ett arbetsledningsbeslut. Det framgår tydligt av de nya bestämmelserna att den som tidigare eller i framtiden placeras på en befattning genom ett arbetsledningsbeslut inte behöver omgalonera sig. Frivilligheten består.

  Det som är nytt är när en officer frivilligt söker eller anmäler intresse för en befattning som är kravsatt som specialistofficer så är kravet att man accepterar de villkor som följer med befattningen. Ett av dessa är omgalonering, andra kan vara möjlighet till pendling, arbetsuppgifter, arbetsort, lön osv. Den enskilde kan söka och om man tycker att villkoren är för dåliga tacka nej. Det är alltså helt frivilligt att söka. Vill man inte vara specialistofficer söker man inga sådana jobb. Samma sak gäller även när en specialistofficer söker en officersbefattning. Alla behandlas lika.

  Det finns heller inte någon inlåsningseffekt i de nya bestämmelserna. Detta oaktat om man omgalonerat sig tidigare eller kommer att göra det eller om man redan från start är specialistofficer. Den som har behörighet att vara officer är den som har en officersutbildning, gammal eller ny. Man kan också validera annan utbildning och erfarenhet för att utnämnas till officer. Det innebär att alla som vid något tillfälle varit yrkesofficer kan söka eller anmäla intresse för en officersbefattning. Alla dörrar är öppna.

  Lönen är inte heller kopplad till grad eller om du är officer eller specialistofficer. Lönen sätts enkelt uttryckt utgående från det ansvar och den svårighetsgrad befattningen har. Om det är en fanjunkare eller en löjtnant som har jobbet spelar ingen roll. Det som däremot spelar roll är kompetens, erfarenhet och prestation. Detta är tydligt utryckt i Försvarsmaktens principer för lönebildning. Lön sätts utifrån faktiska förhållanden och det får inte finnas några osakliga löneskillnader. Ingen kommer heller att få sänkt lön med anledning av den placering de fått i omstruktureringen då det har gjorts genom arbetsledningsbeslut.

  Avslutningsvis skriver du att räddningen kan vara arbetet med PG BoK 2. Jag vet inte vad utfallet av det arbetet kommer att vara men sannolikheten att antalet officerare ska öka på bekostnad av specialistofficerarna verkar i alla fall för mig var mindre trolig. I jämförelse med andra nationer har Sverige inte för få officerare jämfört med andelen specialistofficerare.

  Peter Öberg
  Stabschef vid Personalstaben

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är mycket bra att personal från PERSS deltar i debatten.

   Det är så att personal som sökt tjänster som är på OR-nivå innan dekretet från HKV kom har blivit föremål för omgalonering. Man har alltså gått på det tidigare beskedet om frivillig omgalonering och kommit överens med förbandet om att bestrida en vakans. När man sedan gått till verkställighet ges det order om ny grad. Det är inte såsom de flesta tolkar begreppet "frivillighet". Förbanden håller inte det utlovade.

   Att det inte skulle vara någon "inlåsningseffekt" tillåter jag mig själv tvivla på. Försvarsmakten är inte något vidare på att hålla det man lovat. Det finns det alldeles för många exemepel på.

   Och lönen... FM ska kapa lönekostnaderna. Lönen på förbanden hänger mycket ihop med grad. Grad är ett faktiskt förhållande.

   Radera
  2. Hur kommer det fungera med förman i fortsättningen. Har förbanden tillräckligt med förmän för att lösa ut behoven hemma och ute. Tänker på rättstjänst (skåpsvisitation), leda indirekt eld (?) och flygunderstöd mm
   Som jag har förstått det måste man fortfarande vara minst löjtnant för detta

   /Anders

   Radera
  3. FM ska kapa lönekostnaderna. Så är det. PG BoK 2 kommer att komma fram till att vi behöver fler OFF/T och färre OFF/K i organisationen. En del befattningar kommer mao göras om till reservofficersbefattningar. Har du en sådan befattning men vill jobba kvar i FM som yrkesofficer kanske det tom är bättre att söka en OR-befattning och "frivilligt" bli degraderad (en del kallar det omgalonering, det gör inte jag, jag har kämpat för min grad och vill behålla den).   /M nr 5

   Radera
  4. Peter Öberg,

   Du nämner Försvarsmaktens principer för lönebidlning. Enligt den så ska varje befattning ha en lönebox baserad på ett flertal faktorer. Jag upplever att dessa löneboxar inte existerar på flera förband och de är inte likriktade mellan förbanden vid jämförbara befattning. På lediga arbeten (FM hemsida) framgår i princip aldrig löneboxarna. Avser du vidta någon åtgärd i denna fråga?

   Radera
  5. Hallå CS,

   Det är helt riktigt att det ännu inte existerar några formellt fastställda lägsta- eller högstavärden enligt FM principer för lönebildning. Arbetet pågår under våren och de kommer att fastställas till hösten. Men redan nu sätter förbanden lön utefter de erfarenhetsvärden som finns och hur lönestrukturen ser ut vid förbandet eller inom funktionen.

   Jag vågar påstå att i princip alla som fått ett nytt jobb som inneburit mer ansvar och ökad svårighetsgrad har fått en ny och högre lön. Kan vara de som kommer hem från utbildning och blivit placerade som kompanichefer, fartygschefer osv eller den som gått från en 1.sergeantsbefattning till en fanjunkarbefattning. Det innebär att det redan nu finns en praxis på förbanden.

   Men det är helt riktigt att vi har en delvis skev lönestruktur på och mellan förbanden. Den beror delvis på omstruktureringen och att vi gått från en större organisation till en mindre. Ingen har fått sänkt lön även om de genom ett arbetsledningsbeslut placerats på en befattning med mindre ansvar och svårighetsgrad. Vi har inte heller kunnat jämföra mellan förbanden på grund av att alla haft olika befattningbenämningar, krav och beskrivning av befattningarna. Detta har delvis rättat till av PG BOK och kommer ytterligare att förbättras genom PG BOK 2. Dessutom pågår ett arbete att klassificera alla arbeten i Försvarsmakten enligt det så kallade BESTA-systemet. Då kan alla befattningar jämföras.

   När det gäller om att lönen redan nu borde framgå på annonser eller på annat sätt så är jag mer tveksam. Att högsta- respektive lägstavärdet så småningom kommer att vara känt i organisationen är helt självklart. Intill dessa är klara får vi fortsätta att använda det system vi använt de senaste åren. HR-avdelningar och HR-personal samt chefer har tillgång till underlag och det är ju aldrig fel att fråga vilken lön man erbjuds när man söker eller blir erbjuden ett jobb.

   Peter Öberg
   Stabschef Personalstaben

   Radera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tykna inlägg tas bort per omgående.

   Radera
 6. Öberg har redan sammanfattat det mesta. INGEN tvingas till att omgalonera om inte han eller hon själv AKTIVT sökt ett annat jobb. Skrivelsen är tydlig på den punkten. Alla de som genom ett kollektivt arbetsledningsbeslut i samband med omstruktureringen fått en en ny befattning omfattas INTE av något obligatorisk omgalonering.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. De som sökte jobbet innan skrivelsen kom då? När de sökte var det fortfarande frivilligt på riktigt. Sedan villkorade HKV frivilligheten.

   Det är typsikt FM.

   Radera
  2. Redan i PersI från oktober förra året står det som Peter Öberg nämner. Dock skall arbetsgivaren presentera villkoren innan arbetstagaren svarar på om denne slutligen vill byta befattning till den sökta. Om situationen är som du beskriver så har arbetsgivaren alltså inte uppfyllt kraven att redogöra för villkoren. I ett sådant fall torde PERSS gå in och överpröva eventuella förbandsbeslut. Prova att lyfta frågan till dem så får vi se om de har handlingskraft.

   Radera
  3. Bra förslag CS.
   Nu är inte jag personligen drabbad men det är ett bra tips till de som är drabbade av detta. Det tycks mig som att det inte är full synk i systemet.
   Med förbandsbyten som tar upp mot 12 månader att genomföra hinner ju HKV byta regler flera gånger innan förbandsbytet är genomfört.

   Radera
  4. Hej igen,

   För de som fått besked (skriftligt beslut) att de fått en befattning innan de nya bestämmelserna var fastställda så gäller det gamla beslutet. I december och januari har det kommit ett antal ärenden till Försvarsmaktens centrala personalförsörjningsnämnd (PFN) som gäller just officerare som sökt specialistofficersbefattningar vid andra förband. Av beslutet för dessa, som fattades denna vecka, framgår klart och tydligt att det står dem helt fritt att tacka nej till befattningen. Men om de nu när de nya bestämmelserna är kända fortfarande vill ha jobbet som specialistofficer så gäller kravet på omgalonering.

   De flesta av dessa blev i omstruktureringen placerade på officersbefattningar men vill nu ha ett specialistofficersjobb vid ett annat förband. Alla de ansökningar som togs upp i PFN i december bereddes på det sättet att alla individerna blev personligen kontaktade av FM HRC och fick då frågan hur de ställde sig till de principer som var under beredning. De flesta var beredda att göra detta om de fick jobbet. Några sa att det var precis vad de ville och någon enstaka sa att då är jag inte intresserad. Jag vill påstå att frågan beretts mycket omsorgsfullt och att alla som berörts haft ett eget val.

   Till vissa befattningar har det sedan lång tid funnits ett krav på omgalonering eller andra liknade krav för att få jobbet. För att få bli utnämnd till överste eller högre har det sedan många år varit ett krav att man avsagt sig sin fullmaktstjänst. Vid rekryteringen av OR-9 är det ett sedan i höstas ett krav på omgalonering. Rekryteringen av OR-9 vid A9, I19, K3, P4, MHS K, MSS, SSS och LedR har påbörjats och utnämning av de första OR-9 i Försvarsmakten kommer att ske av Överbefälhavaren den 6 juni. Övriga förband kommer att rekrytera under hösten. När vi under 2011 och 2012 rekryterade till två av de specialistofficersbefattningarna som finns vid Personalstaben (Veteranavdelningen och Arbetsgivarrelationer) var kravet att man omgalonerades. Därför har vi nu också två mycket dugliga Förvaltare vid Personalstaben.

   Peter Öberg
   Stabschef Personalstaben

   Radera
  5. @Peter

   En fråga:
   Hur många med grad Övlt och uppåt placerades vid höstens "erbjudande" på en OR-rad?
   Det påstås att det bara var två st, totalt i hela FM, stämmer detta?

   Radera
 7. "Lönen är inte heller kopplad till grad ".

  Jomen tjeena.

  SvaraRadera
 8. Detta kan bara uppstå och hända i en försvarsmakt som haft fred i 200 år... HKV, börja fokusera!

  SvaraRadera
 9. @Peter Öberg

  Tack för dina klarlägganden, bringar ljus i denna fråga som förefaller att vara omgärdad av ryktesspridning

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är så att förbanden inte alltid gör såsom HKV beordrat. Detta fall är ett sånt tillfälle där det förekommer flera exempel på när förbanden ändrat förutsättningarna för personal som bytt befattning. De har frivilligt bytt befattning men då har det inte varit tal om omgalonering, något som först aktualiserats nu.

   Om redovisningar om det som händer förbanden stämplas som "rykten" är det inte konstigt att politikerna tror att allt är guld och gröna skogar i FM.

   Radera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.