torsdag 13 september 2012

Gästinlägg: Bergman om officersutbildningsdebatten


Den senaste tiden har varit präglad av missnöje bland Försvarsmaktens officerare. Det största ämnet för missnöjet har varit omstruktureringen inom organisationen men även akademiseringen av officersutbildningen har varit på tapeten då långt ifrån alla ser nyttan med akademiskt kvalitetssäkrad utbildning. Tydligt är dock de konstigheter som följt med akademiseringen då regelverket för högskoleutbildning inte är anpassat för den militära professionen. En av de största anledningarna till kritik är det som Bergman skriver om nedan.
/Cynisk


Utbildningsdebattens omvända bevisbörda

I det senaste numret av Officerstidningen varnar personal från Militärhögskolan Karlberg att de kan tvingas utbilda uppenbart olämpliga individer på Officersprogrammet. Detta då Högskoleverket angett att den modell som tillämpas för lämplighetsbedömning inte längre får vara ett krav vid uttagning och att alla som uppfyller de formella kraven måsta antas, även om de anses olämpliga.

Artikeln väckte starka reaktioner hos många. Att bli officer är ingen mänsklig rättighet!
Lämplighetstest som fenomen har länge varit en grundsten i uttagningen av framtida officerare och har med tiden utvecklats till den modell som idag används. Dess syfte är att säkerställa om en individ, utöver grundförutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen, än viktigare har en lämplighet att i framtiden leda soldater och sjömän i väpnad strid.

Liknande organisatoriska problem har belysts tidigare, bland annat angående omöjligheten att avskilja personer från utbildningen på grund av främlingsfientliga uttalanden. Men det finns två viktiga aspekter runt dessa debatter som sällan belyses.

Det första är att de sällan innehåller avvikande uppfattningar vilket gör dem till något av icke-debatter. Alla är förmodligen överens om att det behövs lämplighetstest för officersuttagningar och det finns förhoppningsvis ingen, förutom möjligen nazisterna själva, som anser att de bör tillåtas på Militärhögskolan.

Det andra är med vilken självklarhet yttre faktorer accepteras som absoluta sanningar. I ett utvecklingsarbete får vanligtvis yttre faktorer anpassa sig efter nya förutsättningar. Exempelvis har de nya personalkategorierna med specialistofficerare och kontraktsanställda soldater införts med en självklarhet att de arbetsrättsliga ramverken modifieras för att tillåta detta. Men när vi pratar om officersutbildning är detta resonemang väldigt ofta omvänt. Högskoleförordningen skrevs aldrig för att reglera en officersutbildning. Trots detta nämns sällan revidering av ett föråldrat regelverk som ett alternativ, även om en anpassning av verksamheten rubbar våra mest grundläggande uppfattningar om hur uttagning och utbildning av officerare bör ske.

Resultatet för personalen kan nästan liknas vid att hantera en omvänd bevisbörda. En yttre omständighet framförs som en absolut sanning vilken den egna organisationen måste anpassa sig efter. Personalen får sedan i efterhand argumentera varför detta inte borde gälla. I det aktuella fallet leder det till att Militärhögskolans personal tvingas argumentera för att återinföra något som tidigare varit, och fortfarande borde vara en självklarhet.

Utbildningsdebattens omvända bevisbörda leder till att Försvarsmakten förlorar initiativet i sin egen utveckling. Vid varje hinder, verkligt eller uppfattat, väljs den väg som andra aktörer förordar. Få debatter kan vara viktigare då integriteten i en yrkeskår grundläggs i urvalet och utbildningen av dess personal. Men debatten måste grunda sig i faktiska behov.
Försvarsmakten måste driva utvecklingen av officersutbildningen utifrån vilka officerare vi vill ha och vilka kunskaper, färdigheter och vilka personliga egenskaper som dessa bör besitta.


Kn David Bergman

25 kommentarer:

 1. Går det inte göra som så att FM fortfarande genomför lämplighetsbedömningar kopplat till om kadetten/studenten skall kunna placeras vid MHS Karlberg och erhålla kadettförmåner?

  Risken annars är överhängande att personer som har svårt att få bostad och ekonomi när de vill läsa andra program på skolor i Stockholm skriver in sig på OP enbart för att nyttja förmånerna.

  Här borde väl ändå FM fortfarande kunna styra vem som får göra vad?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det går inte enligt Högskoleverket. Lämplighet får inte vara ett krav för antagning till studier enligt dem hur barockt det än må låta.

   Jag menar på att FM och FHS begår formella fel om man ger olämpliga kadetter vapenutbildning och tillträde till FM lokaler. Det ger HSV fullständigt blanka f-n i.
   Varför är HSV:s bestämmelser (som inte är skrivna för officersutb) överordnade FM:s bestämmelser? Varför accepterar Fö och FM det?

   Radera
  2. Det var ett riktigt bra förslag. Ett stipendiesystem kopplat till en kommande anställning i Försvarsmakten. För int eär det väll så att tanken är att VHS skall ta ut "studenter" till OP-programet vid FHS och att dessa efter examens skall vara garanterad en anställning i FM?

   Fast jag kan tycka att vi gjort det här lite för onödigt svårt för oss. Vi borde kunna låta de rent akademiska kurserna just få vara kurser i en högskoleexamen i krigsvetenskap. Anställning som OP-officer skulle då kräva dels den akademiska examen i krigsvetenskap och dels praktisk utbildning som skulle kunna ges inom ramen för någon slags aspirantutbildning/FOK av Försvarsmakten själva.

   Så sammanfattningsvis:

   1) En examen i krigsvetenskap i ett rent akademiskt officersprogram/krigsvetenskapligt program med möjlighet till uppdragsutbildning för Försvarsmakten i de enskilda kurserna.

   2) Försvarsmakten ger stipendier åt de som Försvarsmakten vill anställa som officerare.

   3) En tillhörighet till Försvarsmakten som kadett ger dessa förmånen att bo på elevbostäder vid MHS-K/FHS, övriga får fixa eget boende.

   4) Försvarsmaktsspecifik utbildning ges av Försvarsmakten själva till sina kadetter.

   Försvarsmakten har ju utbildad kadetter till ingenjörer och meteorologer vid civila läroverk "Hur länge som helst" utan att det skulle ha mött något hinder.

   J.K Nilsson

   Radera
  3. Så kasst att det lämnas okommenterat?

   J.K Nilsson

   Radera
  4. Eller snarare att alla konstaterar att förslaget verkar vettigt?

   Radera
  5. @JK Nilsson

   JK, instämmer. Låt ett riktigt universitet ge de akademiska kurserna i statsvetenskap, historia, socialpsykologi, juridik eller vad som kan tänkas ingå. Undvik specialkurser som inte kan meritvärderas civilt och utnyttja de som redan gått kurserna på egen tid före ansökan.

   Vart försvann tanken att officerskadetterna skulle tas från soldaterna? Då skulle man ju kunna tänka sig distanskurser på halvfart som stimulerande förberedelser för de soldater och specialistofficerare vill söka till taktiska officerare. Man kunde kanske rentav låta det vara meriterande för antagningen till den militära utbildningen om man redan tagit de akademiska kurserna?

   //Ndorop

   Radera
  6. FHS tillhör inte försvarsmakten utan är en fristående högskola.Försvarsmakten glömde(?) att begära undantag i högskoleförordningen för saker som officersrollen,lämplighet, fysiska krav etc. Vi övergav värnplikten för att det var kostnadsineffektivt men lägger 3 år eller mer på att utbilda blivande OF, där det kan bli så att vid anställningstillfället inte ges någon anställning vid något förband pga ovan nämda orsaker.
   Man kan inte avskillja någon från OP om det inte har påverkat studierna men en på SP kan avskiljas med ett vanligt kollegium.
   Båda kan ha begått samma typ av förseelse. den ena anses olämplig och får sluta den andra får fortsätta att genomföra sina studier för att vid examenstillfället se om någon vill anställa honom/henne.

   Radera
  7. Precis, FHS är inte en FM-ägd skola. Då borde FM kunna välja vilka anställningskrav man har och vilka avtal man tecknar med skolan FHS. Låt skolan utbilda i relevanta ämnen på uppdrag av FM, på den intresserade studentens egen bekostnad eller med stipendier ifrån det förband som skulle vilja anställa studenten sedan. Precis som när företag väljer att skicka sina anställda på uppdragsutbildning borde FM kunna välja att använda uppdragsutbildningar för sina anställda.

   J.K Nilsson

   Radera
 2. 7 kap Högskoleförordningen:
  Urval - av högskolan bestämda urvalsgrunder

  23 § En högskola får, i den utsträckning som anges i 13 §, bestämma urvalsgrunder bestående av
  1. andra särskilda prov än högskoleprovet,
  2. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och
  3. andra för utbildningen sakliga omständigheter. Förordning (2006:1053).

  Detta borde väl ge FHS, under förutsättning att FM medger detta, möjligheter att ta militära urvalsfaktorer i beaktande..? Eller har jag tolkat detta fel?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt rätt noterat, men sakfrågan gäller tolkningen av detta lagrum där högskoleverket angett att dessa särskilda urvalskriterier aldrig får vara ett krav för antagning. MHS varnar att detta i praktiken betyder att om de har 100 sökande som endast uppfyller de formella kraven till 100 platser, måste de anta samtliga, även om de bedömts olämpliga.

   Paragrafen gäller främst urval och prioritering vid för många sökande men kan alltså (enligt debatten) aldrig diskvalificera någon från utbildningen. En urvalsordning som inte fungerar för officersantagning.
   /David

   Radera
  2. Ja det gör det men problemen uppstår när det inte finns nog med sökande till de aktuella platserna. Säg att det finns 96 bedömda lämpliga på drygt 100 platser, utöver det finns det ett antal bedömt olämpliga (lämplighet 0) men som uppfyller kraven för högskolestudier. Då måste dessa tas in och ges en utbildning vid FHS som läget är nu.

   Det jag dock inte förstår är varför man ger dessa samma förmåner. Det kan knappast vara en rättighet att få boende utrustning, vapen och dagpenning av försvaret? De som läser andra kurser vid FHS gör det inte. Enligt uppgift skall det vara möjligt att dra in kadettens förmåner om denne inte bedöms klara utbildningen på utsatt tid och exemplet att kadetten underkänts vid 5 omprov i samma ämne har tagits. Frågan är dock bara varför det inte går att göra detta tidigare med dem som inte ens bedömts lämpliga att påbörja Officersutbildningen redan innan skolstart i dagens system? Ett brokigt luciatåg där alla pojkar och flickor är lucia är vad det liknar.

   Viktigt att påpeka är att FHS och MHS är två olika delar av OP. Där gäller att FHS är bakbundna av VHS medan MHS lyder under försvarsmakten utan något krav på akademisering. Det är inom ramen för MHS som i princip all "militär" verksamhet utövas och här kan jag inte se någon förklaring till att man låter olämpliga människor delta annat än - Befälhavares undaktlåtenhet att handla - och den på försvaret tärande "låt gå" mentalitet som råder runt hela denna utbildning.

   Ja MHS är faktiskt inte mycket bättre än FHS, t.ex. vågar de inte sätta krav på att kadetterna skall klara de basala fyskraven som är satta. De kan hända att någon skulle påstå att de gör det men i praktiken är det skit samma på denna utbildning, kravet finns kanske på papper i dagens läge men inte i verkligheten. När det till och med är kadetterna som kliver fram och jobbar (ja det är inte helt lätt att få igenom detta) för att övertyga ledningen om att fyskraven behöver följas upp på kompanierna, ja då kan ni kanske få en liten bild av hur saker och ting i regel funkar.

   KD Op 11-14

   Radera
  3. Här har inte KD OP 11-14 helt torrt på fötterna.

   All utbildning leds av FHS. Den verksamhetsförlagda utbildningen VFU genomförs vid fack- och funktionsskolor i Försvarsmakten men är ändå underordnad FHS som beställt utbildningen. Samma krav på utbildningen gäller alla delar av OP:s utbildning.


   Det finns "FM-tid" ca 8h/vecka som FM "äger" men dess vara eller inte är inte avgörande för OP.

   Radera
  4. Cynisk har rätt i sak, dock skulle jag vilja vidhålla att en kadett som inte tillåts delta i denna FM-tid samt utan förmåner och utrustning skulle mer eller mindre tyna bort av sig själv, om än att det inte är ett krav för den akademiska delen av OP i sig. Det är nog få som kan motivera sig att plugga i 3 år som ett svart får på egen bekostnad med en definitiv vetskap om att man inte kommer att få en anställning i slutändan.

   Sen kan man fråga sig hur en person utan tilldelad utrustning skulle klara bland annat vinterutbildningen i Arvidsjaur samt VFU delar som t.ex. SUSA etc?

   Om det nu är FM som genomför VFU på beställning, kan då inte FM hävda att man ej genomför denna med personer som inte fått godkänt resultat av psykologen mht säkerhet eller dylikt?

   Radera
  5. FM är skyldiga att göra utbildningen genomförbar. I fallet Arvidsjaur så har man då att välja på att antingen låta kadetten genomföra vinterutbildningen i egen utrustning (och därmed frångå FM best) eller tillhandahålla utrustning.

   FM genomför VFU och fakturerar jobbet till FHS (som egentligen gör jobbet åt FM i sin tur). Under själva utbildningen så är det FHS (under Utbildningsdepartementet) som är beställare. Det är alltså inte helt lätt för FM att ta ut svängarna.


   MEN jag hävdar å det bestämdaste att FM inte FÅR ge viss utbildning till kadetter som är olämpliga, precis som du skriver. Tyvärr har inte HSV/VHS begripit förutsättningarna och dömt ut lämplighetsbedömningen. Så varje år går det olämpliga kadetter på OP där alla lärare kan se att "den där kommer aldrig få jobb".

   Radera
  6. Som påtalats är metoden "Dra in förmåner" något som används, uppenbara begränsningar och nackdelar till trots. Dock bör vi inte förglömma att nackdelarna som nämns blir uppenbara just för att det är en andrahandslösning på ett problem som egentligen inte ska behöva uppstå!

   Metoder att skilja någon från utbildningen bör även per definition vara underordnat att från början göra en god uttagning. Och vår oavlåtliga strävan bör vara att båda dessa styrs av hur vi (FM) vill att de ska fungera.
   /David

   Radera
 3. Varför få då polishögskolan ha lämplighetsuttagningar? Borde också gå att applicera på FHS?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Polishögskolan har inte problemet med för få lämpliga sökande.
   Lämplighet får ju (vilket som nu påpekats ett flertal gånger) vara en URVALSFAKTOR, men inte ett absolut KRAV. Dvs har man 95 lämpliga sökande och 5 olämpliga på 100 platser så måste även de olämpliga antas om de fyller de formella kraven i övrigt.

   En fundering..
   Skulle man inte kunna ha ganska få utbildningsplatser öppna inledningsvis, och om man ser att man har många lämpliga sökande så gör man ett överintag? Lokala överintag görs ju på många (alla?) andra lärosäten.

   Radera
 4. Vad hände med "14 sökande till varje plats"?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antal sökande antal behöriga och antal lämpliga är en stor skillnad. 14/plats gäller dessutom GMU. Det finns sökande problemet är bara att de inte är alla som är lämpliga.

   Radera
 5. Polisutbildningen är ingen formell högskoleutbildning (ännu?) även om den ges som uppdragsutbildning vid Umeå/Växjö universitet utöver phs i Sörentorp. Således är inte högskoleförordningen tillämplig utan istället polisutbildningsförordningen som bla i 7§ reglerar avskiljande.

  7 § Rikspolisstyrelsen får avskilja en student vid polisprogrammet från utbildningen, om studenten
  1. inte rättar sig efter en varning enligt 6 §,
  2. lider av psykisk störning,
  3. missbrukar alkohol eller narkotika,
  4. har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är att anse som ringa,
  5. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att hon eller han inte kan tillgodogöra sig den, eller
  6. på annat sätt visat sig olämplig för fortsatt utbildning

  SvaraRadera
 6. Varför inte göra som i andra länder? Låt intresserade komma med till FM färdig relevant examen, gör lämplighetsbedömning och ge den praktiska militära delen inom FM. Noll problem med HSV, ingen risk att utbilda stolpskott som inte klarar studierna, ingen risk att satsa dyra pengar på folk som vi sedan inte vill ha.
  sedan är en annan fråga om alla OF verkligen måste ha en akademisk examen.. vad händer om bara 50% har det? Går vi under då?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 22:47
   Det var väl av den anledningen som SOP skapades? Dessa är inte akademiska om de inte läst annat på eget bevåg.

   Radera
  2. Det finns idag Anpassad Officersutbildning (AOU) som är en genväg för folk som redan har en akademisk examen (eller annan relevant yrkesexamen). Man ger då den sökande en kortare militär utbildning och vips så är personen officer. Den utbildningen är förbehållen personer med speciell kompetens som är efterfrågad i FM såsom tex psykologer och meteorloger.

   Specialistofficersutbildningen (SOU) är inte en akademisk utbildning och har heller inte samma målsättningar som Officersprogrammet. SOU skapades inte för att undvika akademin utan för att försörja FM med specialistofficerare. Delar av SOU (de generella) är i princip lika som för OP.
   Uttagningen till SOU är ganska lik den till OP men det är FM som står för den.

   Radera
  3. Nähädu Cynisk! Det finns ingen anpassad officersutbildning (AOU) längre. Äntligen har den bytt namn till särskild officersutbildning, i enlighet med hur det heter i Officersförordningen.

   I´m back!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 7. Som FA noterar jag med mitt utomståendeperspektiv resonemangen med ett avmätt intresse.
  David och ni övriga fångar, medvetet eller omedvetet, det fullkomligt absurda i att Försvarsmakten inte längre äger sina egna problem. Orsaken till detta kan naturligtvis diskuteras, men utan tvekan har Försvarsmakten, framför allt efter milennieskiftet, i en närmast panisk skräck för att marginaliseras i samhället, gjort allt för att utradera den militära särarten.
  Ingen kan påstå att systemet Försvarsmakten var fulländat under kalla krigets dagar, men problemen ägdes av systemet, och hanterades av systemet.
  Den logiska lösningen är så enkel att jag inte ens nämner den...

  Patrik Lander
  FA/kn

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.