torsdag 17 februari 2011

Utvärdering av FHS/ILM

Försvarshögskolan FHS har fått ny rektor. Denne har ett antal problem (utmaning på gammelspråk) att ta itu med: Trovärdighet, interna stridigheter, personalhantering och andra nötter att knäcka. Ett ämne som varit uppe och bubblat lite i det fördolda på andra bloggar är hur Ledarskapsämnet drivs.

HKV PERSS beställde en utvärdering av forskningsstödet till FHS Institution för Ledarskap och Management (ILM). Utvärderingen utgick itu från ett beställar/brukar-perspektiv och den är ingen rolig läsning.
Sammanfattningen lyder:

[FHS/ILM]
§ Inte tar ansvar för att klarlägga ledarskapsämnets fundament

§ Står för en introvert och reduktionistisk syn på ledarskapsämnet

§ Utvecklar modeller åt försvarsmakten som saknar koppling till den svenska militära kontexten och som har ett tveksamt utbildningsvärde

§ Blandar ihop egna ekonomiska vinstintressen med vetenskaplighet och kvalitet på ett sätt som undergräver tilltron till institutionen och dess produkter

§ Har en psykologisk slagsida på sina forskningsansatser som tycks vara förbunden med långvariga interna psykosociala arbetsmiljöproblem

§ Levererar klart mindre resultat med klart lägre kvalitet än andra nationella lärosäten som specialiserat sig på ledarskap

§ Lever på ett för vetenskapligheten och kvaliteten osunt monopol när det gäller att leverera forskningsstöd och utbildning i ledarskap till försvarsmaktenUtvärderingen består av 14 sidor detaljerad kritik av FHS/ILM. Ett av problemområdena är synen på ledarskapsmodell och förhållningssättet till den valda Utvecklande Ledarskap (UL). UL ses som en mjölkko som med klyschor saluför sunt bondförnuft till köparen Försvarsmakten. Jag får nog anledning att återkomma till UL.

Vidare påtalas i dokumentet omfattande interna problem som knappast är produktivt och smickrande för den institution som ska driva ledarskapsutvecklingen:

"En inte obetydlig faktor som ofta diskuteras men som sällan nämns i mer officiella sammanhang är de arbetsmiljöproblem och den brist på fungerande ledning och organisation som sedan många år tycks råda vid institutionen för ledarskap och management vid FHS."


Kvalitetsbristen i det som faktiskt levereras berörs också och även här är UL berört. Kritiken är mot nivån på litteraturen. Även kursen Indirekt Ledarskap får sig en skopa med samma motiv som UL och att även den kursen är för generell och inte ger beställaren Försvarsmakten något med militär prägel.

I avslutningen ges en förklaring till varför det har kunnat bli som det blivit och här får officerskåren en släng av sleven:

"Den låga akademiska kompetensen hos officerare i FM har medfört att alla tendenser till kritik har kunnat undanföras genom att man antingen »pratat bort» kritiker med ett akademiskt språk som inte kunnat motsägas, eller kanske ännu troligare att insikten om detta faktum skrämt officerare i FM från att ifrågasätta akademikernas definitioner och ståndpunkter.
En annan bidragande faktor till att ingen eller få tidigare har varit öppet kritiska är att ledarskapsämnet dessutom är ett snårigt och spretigt akademiskt ämne som få individer har orken och intresset att penetrera på bredden och djupet."


Tråkigt nog har ovanstående agerande medfört en negativ syn på utvecklingen av officersutbildningen. Kvalitetsbristerna kan skapa oönskade effekter på akademiseringen av officerskåren, enligt studien.


Utvärderingen konkretiserar de synliggjorda problemen med hänvisningar till dragna erfarenhet. Det gör att FHS faktiskt fått ett verktyg att använda för att komma till rätta med problemen. Någon enskild ansvarig utpekas inte i utvärderingen men det lär åligga nuvarande ledning att lösa ut det. För problemen måste lösas, ledarskapsämnet är viktigt för Försvarsmakten och utvecklingen är inte positiv just nu. Försvarsmaktens forna paradgren Ledarskap har övertagits av andra medan FM satsat allt på förvaltning och byråkrati.

Som sagt var; jag lär återkomma gällande ledarskap och UL.

14 kommentarer:

 1. Vore bara intressant att få reda på vem som genomförde utvärderingen...extern konsult eller?

  I övrigt kan jag (med viss insikt i FHS, dock ej specifikt ILM) hålla med om framförallt den interna kritiken. Det finns individer med militär bakgrund som verkligen försöker göra allt de kan för att bedriva en god utbildning i Ledarskap men som osynliggörs, nedvärderas och de facto mobbas ut av ILM ledning m fl (främst akademiskt skolade individer). Detta är ingen hemlighet!

  Avseende "Utvecklar modeller åt försvarsmakten som saknar koppling till den svenska militära kontexten och som har ett tveksamt utbildningsvärde" kan denna skrivning hänföras till den alltför strama fokuseringen mot diverse teorier från suspekt kurslitteratur och det i princip helt negligerade behovet av militär erfarenhet och expertis inom ämnet.

  /Tveksam

  SvaraRadera
 2. Den som genomförde utvärderingen är en FM-anställd med omfattande och för ämnet adekvat utbildning.

  Det finns mycket bra folk, och intentioner, på FHS och jag har funnit studier där intressanta och givande. Dock har jag upplevt det "negligerade behovet av militär erfarenhet".

  SvaraRadera
 3. Går det att få tag på nämnda utvärdering någonstans?

  SvaraRadera
 4. @Kadett
  Du borde kunna begära ut den från HKV.
  Med tanke på ditt valda nickname; förvänta dig inte för mycket av utvärderingen. Den ger inte så mycket om grundläggande officersutbildning.

  SvaraRadera
 5. den dolda och förbjudna 'sanningen' är att ledarskapsinstitutionen på fhs själv utgjort ett fall av havererat ledarskap under flera år med en lång rad sjukskrivningar, trakasserier och avhopp som följd. medan verksamheten utåt lanseras som spetskompetens är verkligheten en helt annan... alla med litet insyn + egen akademisk kompetens känner till detta.

  nästan alla med kompetens + ryggrad har redan sökt sig bort eller är på väg att göra det. kvar är 'skrapet' som inte har alternativ.

  SvaraRadera
 6. Den borde nog heta "Oledarskapsinstitutionen" och är nu föremål för revision av misstänkt
  användning av FM medel

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvaret-misstanker-nytt-fusk

  SvaraRadera
 7. ojojoj, undrar verkligen hur denna tas emot på ILM.

  SvaraRadera
 8. Ja Anonym 22:53, det gör jag också. Det vore mycket spännande att få höra det.

  Faktum är att den första rubriken jag hade på inlägget var: "Ujujuj ILM".

  SvaraRadera
 9. Anonym 22:53 - av säkra källor vet jag att inom ILM råder ett närmast nordkoreanskt tillstånd av info-mörkande, desinformation och förnekelse. De flesta medarbetare har sannolikt ingen aning om utvärderingens existens.

  SvaraRadera
 10. Nu visar det sig att FHS har planer att i sitt omorganisationsarbete lägga ned ILM som institution och införliva delar i både ISS och MVI...

  /Tveksam

  SvaraRadera
 11. Anställd på ILM7 juni 2011 kl. 19:15

  Att lägga ned ILM och införliva delar med MVI eller ISS vore välkommet, då kanske det kan bli lite arbetsro.

  Och förhoppningsvis kan det minska inflytandet från ett antal civila ILM-akademiker utan ens tio minuters militär erfarenhet.

  SvaraRadera
 12. Tack för informationen. Det ska bli spännande att se vad som händer på FHS.

  SvaraRadera
 13. Min uppfattning är att det är mycket på gång, delvis beroende på ekonomiska trångmål men även på (för skolan) "strategisk" nivå. En högre akademisk status genom att söka nya forskarutbildningar bl.a. Förhoppningsvis kan detta även få genomslag i framtiden på de utbildningar och kurser som där bedrivs genom ytterligare kvalitetshöjning.

  Vad gäller den rena officersutbildningen anser jag också (med den lilla insyn jag har) att det går åt rätt håll. Från att ha legat på en relativt otydlig nivå, har bl a krigsvetenskapen vässat till sig och fokuseras nu tydligare mot professionen och mindre mot teorier av oklar natur. CvC har fortfarande face time men den minskar... ;)

  /Tveksam (inte lika mycket)

  SvaraRadera
 14. Ska någon kvalitetshöjning inom den militära ledarskapsutbildningen komma till stånd krävs att officerare själva forskarutbildar sig och börjar beforska sin egen yrkespraktik. Detta skulle Försvarsmaktens doktorandprogram kunna möjliggöra. Försvarsmaktsdoktorander inom ledarskapsområdet har också funnits i mer än tio år. En (yoff) disputerade 2001, en (resoff) 2008 och en (yoff) har ännu inte disputerat, trots forskarstudier sedan 2002.

  Ingen av dessa har, till stor del p.g.a. interna bråk på ILM engagerat sig i att bygga upp forskning och utbildning på FHS/ILM om ledarskap i relation till officersutbildning. De har istället ägnat sig åt egna projekt utanför FHS/ILM. Nu senast ett fyraårigt projekt om våldsutövning som förläggs på Handels i Göteborg.

  Utöver dessa finns en FM-doktorand (ej officer) i ledarskap på FM LOPE i Halmstad. En yrkesofficer har nyligen antagits som ledarskapsdoktorand i programmet och det återstår att se var han tar vägen...

  I dessa professionsanknutna doktoranders frånvaro har ledarskapsämnet tagits omhand av ett konglomerat utifrån importerade akademiker. Dessa har mest fortsatt sin tidigare forskning, alt. bråkat internt om hur ämnet/pengarna ska delas upp på "psykologi, pedagogik och sociologi" och forskning av relevans för dessa universitetsdiscipliner.

  Så tro fan att "ledarskapsämnet" blivit som det blivit...

  SvaraRadera

Skriv en signatur för underlätta vid repliker och debatt.
Håll dig till ämnet och god ton.
Bloggägaren förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer utanför skjutgränserna.